Adw. Cezary Rogula

Adwokat, mediator. Wiceprezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (12.2019-09.2022). Jako adwokat reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także Sądem Najwyższym i Sądem Unii Europejskiej, przede wszystkim w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz inwestycjach budowlanych. Mediacją zajmuje się od przeszło 10 lat, uczestniczył jako mediator, konsultant lub pełnomocnik w pozasądowym rozwiązywaniu krajowych i międzynarodowych sporów cywilnych i gospodarczych, z zakresu własności intelektualnej, rodzinnych, karnych i administracyjnych. Zajmuje się również tworzeniem i wdrażaniem spersonalizowanych mechanizmów zapobiegania sporów, w tym w branży budowlanej, IT i e-commerce. Biegle włada językiem angielskim.

Wykładowca i trener z zakresu prowadzenia i reprezentowania klientów w negocjacjach i mediacjach cywilnych i gospodarczych m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii i Indiach. Ekspert w międzynarodowych konkursach mediacyjnych: ICC Mediation Competition w Paryżu, CDRC w Wiedniu (od 2015 do 2019 roku członek międzynarodowej eksperckiej grupy roboczej opracowującej konkursowe stany faktyczne dla uczestników) oraz Lex Infinitum w Goa (Indie). Ukończył Regional Mediator Workshop – East & Southern Europe/West Asia, zorganizowany przez wyspecjalizowane jednostki ds. rozwiązywania sporów inwestycyjnych przy World Bank Group, European Investment Bank oraz European Bank for Reconstruction and Development. Organizator i uczestnik konferencji krajowych oraz międzynarodowych, a także szkoleń z zakresu mediacji i arbitrażu, zorganizowanych przez m.in. American Bar Association, Association for International Arbitration, Chartered Institute of Arbitrators, European Union Intellectual Property Office, International Institute for Conflict Prevention & Resolution, International Chamber of Commerce, International Academy of Dispute Resolution, Singapore International Arbitration Center, Union Internationale des Avocats, Office for Harmonization in the Internal Market. Autor wielu publikacji prawniczych, w tym nt. alternatywnych metod rozwiązywania sporów.Uprawnienia i przynależność

Jako Adwokat

Zgodnie z art. 5. ust. 5. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 344)

Jako Mediator

Wykształcenie

 • Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Antwerpii (Belgia)
  Uczestnik programu wspólnego doktoratu (nauki prawne) z zakresu ADR (alternative dispute resolution) i ODR (online dispute resolution) w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem w świetle prawa Unii Europejskiej (2013-2021)
 • Izba Adwokacka w Krakowie
  Aplikacja adwokacka (2010-2012)
  Najlepszy wynik z egzaminu adwokackiego w Krakowskiej Izbie Adwokackiej
 • Uniwersytet w Heidelbergu
  Visiting researcher (2011)
 • Uniwersytet Jagielloński, Narodowy Bank Polski
  Studia podyplomowe z prawa bankowego (2010-2011)
 • Uniwersytet Jagielloński
  Studia prawnicze (2004-2009)
  Zdobywca najwyższej nagrody za pracę magisterską pt. „Zbieg norm w polskim prawie cywilnym na przykładzie ochrony znaków towarowych” w konkursie na najlepszą pracę na temat własności przemysłowej, zorganizowanym przez Urząd Patentowy RP
 • Kaholieke Universiteit Leuven (Belgia)
  Uczestnik wymiany w ramach programu Erasmus (2008)
  Ukończenie warsztatów Harvard Law School Program on Negotiation
 • Uniwersytet Jagielloński, Catholic University of America (Waszyngton, USA)
  American Law Program (2006-2007)
 • Harvard Law School
  Visiting student (2005)
mediator kraków
mediacja kraków

 

 

Mediator Kraków

Podczas mediacji strony konfliktu dążą do rozwiązania ich sporu przy pomocy neutralnego i bezstronnego mediatora. Nie narzuca on zawartości ugody. Mediacja odbywa się w trakcie albo zamiast postępowania sądowego. Umożliwia ona elastyczne i odformalizowane dojście do porozumienia, które zaspokaja wszelkie interesy stron. W porównaniu do postępowania sądowego mediacja jest szybszym i tańszym sposobem zakończenia sporu.

Cywilna

Spory wynikające z różnych typów umów, odpowiedzialności odszkodowawczej, prawa własności, użytkowania, służebności, spadki

Rodzinna

Rozwody, władza rodzicielska, opieka i kontakty z dziećmi, podział majątku, alimenty, ugody do 500+, przedsiębiorstwa rodzinne

Osób starszych

Uzgodnienia dotyczące członków rodziny w podeszłym wieku: zasad opieki nad nimi i ich mieniem, inne kwestie majątkowe

Gospodarcza

Wszelkie spory pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w tym o zapłatę, wykonanie umów, ustalenie odszkodowań, fuzje i przejęcia

Wewnątrz organizacji

Konflikty pomiędzy członkami organów, wspólnikami lub akcjonariuszami, członkami spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, konsorcjów

Konsumencka

Pozasądowe rozwiązywanie sporów pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, według zasad ustawy z dnia 23 września 2016 roku

Własności intelektualnej

Prawa wyłączne i licencje dotyczące: praw autorskich, znaków towarowych, wzorów użytkowych, patentów, oprogramowania

Administracyjna

Dokonywanie ustaleń dotyczących uzyskania decyzji i innych spraw w postępowaniu przed organem lub sądem administracyjnym

Społeczności lokalnych

Spory pomiędzy lokalnymi społecznościami a podmiotami prywatnymi i publicznymi zaangażowanymi w procesy inwestycyjne

Karna

Rozwiązywanie kwestii osobistych i majątkowych pomiędzy podejrzanym/oskarżonym a pokrzywdzonym w postępowaniu karnym

 
 
 
 
 
 
 

NEGOCJACJE UGODOWE

Podczas bezpośrednich negocjacji ugodowych wykorzystujemy nasze doświadczenie w prowadzeniu postępowań mediacyjnych. Jest to także szybki i efektywny sposób na uniknięcie kosztownego postępowania sądowego. W przeciwieństwie do mediacji, w negocjacjach występujemy w roli pełnomocnika jednej ze stron, realizując jej interesy. W rozmowach nie uczestniczy mediator.

REPREZENTACJA STRON

Jako adwokat, Cezary Rogula posiada szerokie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także Sądem Najwyższym i Sądem Unii Europejskiej oraz podczas mediacji. Sposób reprezentacji jest indywidualnie ustalany z Klientem, przy uwzględnieniu dziedziny prawa, dostępnych opcji i osobistych preferencji.

Przed sądami polskimi

Sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym

Przed sądami międzynarodowymi

Sądem Unii Europejskiej i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Przed urzędami i organami administracji

Organami I i II instancji oraz organami centralnymi

Podczas mediacji

Krajowych i międzynarodowych

Przed sądami polubownymi

Polskimi i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi

AUDYT PRAWNY

Przeprowadzamy weryfikację stanu prawnego podmiotów i istniejących stosunków prawnych. Audyt prawny umożliwia identyfikację potencjalnych nieprawidłowości i zagrożeń. Jego celem jest uniknięcie negatywnych skutków np. uprzednio zawartych umów. W ramach usługi proponowane są możliwe działania naprawcze.

ZARZĄDZANIE SPOREM

Proces zarządzania sporem polega na stworzeniu indywidualnej strategii w celu uzyskania możliwie najbardziej optymalnych efektów. Wykorzystujemy całą naszą wiedzę począwszy od sporządzania umów aż do sposobów zakończenia istniejącego sporu. Przedstawiamy plan działań umożliwiający zaspokojenie interesów Klienta oraz minimalizację kosztów i czasu. Adresatami tej usługi są także inne kancelarie prawne.

OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Zapewniamy kompleksową opiekę prawną bieżącej działalności podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw własności intelektualnej i know-how. Doświadczenie wynikające z rozwiązywania sporów pozwala nam na wczesną identyfikację i wyeliminowanie zagrożeń w prowadzonej działalności. Obsługa prawna może polegać na całościowym outsourcingu usług prawnych, opiece nad konkretną transakcją lub doraźnej pomocy.

Obsługa inwestycji budowlanych

Usługa skierowana do podmiotów związanych z budownictwem komercyjnym, mieszkaniowym i indywidualnym na każdym etapie postępowania

Ochrona danych osobowych

Tworzenie dokumentów i doradztwo z zakresu wymogów m.in. RODO (ogólego rozporządzenia nr UE 2016/679 o ochronie danych)

Prawo własnosci intelektualnej

Ochrona na gruncie prawa autorskiego, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji

Prawo administracyjne

Występowanie o wydanie decyzji, koncesji itp., zaskarżanie niekorzystnych rozstrzygnięć, reprezentacja przedsiębiorców przed organami

Prawo gospodarcze

Prawne aspekty związane z zakładaniem i funkcjonowaniem różnych rodzajów spółek oraz innych form prowadzenia działalności

Prawo karne

Reprezentacja pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego albo podejrzanego/oskarżonego w postępowaniu karnym i karnoskarbowym

Prawo cywilne

Występowanie w imieniu przedsiębiorcy w postępowaniu cywilnym, obsługa prawna w odniesieniu do praw majątkowych i niemajątkowych

Nowe technologie i e-commerce

Pomoc prawna dla podmiotów z branży oprogramowania, nowych technologii oraz z zakresu sprzedaży towarów i usług drogą elektroniczną

Prawo ochrony konsumentów

Weryfikowanie prowadzonej działalności pod kątem zgodności z prawami konsumentów, reprezentacja w postępowaniach w tym zakresie

Adwokat Kraków

Doradzamy i prowadzimy pełne spektrum spraw dotyczących klientów indywidualnych, zważając na ich odmienny charakter. Nasza szeroka działalność obejmująca także mediacje, pozwala nam na kierowanie się w świadczonych usługach znalezieniem możliwie najprostszych i najszybszych rozwiązań. Proponujemy zarówno całościowe prowadzenie danej sprawy, jak i udzielenie pojedynczej porady prawnej.

Prawo Cywilne

Przygotowujemy prawne rozwiązania dotyczące: nieruchomości, dóbr osobistych, odszkodowań oraz innych spraw i postępowań cywilnych

Prawo Rodzinne

Pomagamy uregulować stosunki między małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz innymi członkami rodziny, także na drodze sądowej

Prawo Spadkowe

Tworzymy projekty testamentów i innych rozporządzeń spadkowych, prowadzimy sprawy sądowe w tym zakresie, również o zachowek

Prawo karne

Wskazujemy możliwe zagrożenia prawnokarne lub prawa przysługujące pokrzywdzonym, reprezentujemy każdą ze stron procesu karnego

Prawo administracyjne

Wyjaśniamy stan prawny związany z decyzjami administracyjnymi, także w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi

UMOWY

Projektujemy, uzgadniamy i sprawdzamy wszelkie umowy, zabezpieczając interesy i przyszłość klientów. Nasza domena – mediacja jest sposobem rozwiązywania sporów w całości zakorzenionym w kontraktach. Ta szersza perspektywa pozwala nam na przewidywanie możliwych negatywnych scenariuszy i ryzyk oraz zaproponowanie odpowiednich postanowień umownych, także w jezyku angielskim

Tworzenie

Przygotowujemy całościowe propozycje wszelkich umów, regulaminów itp., szczegółowo wyjaśniając sugerowane rozwiązania

Negocjowanie

Używamy technik negocjacji opatych na interesach, co umożliwia zaspokojenie interesów klienta i wpływa na trwałość kontraktu

Opiniowanie

Przeprowadzamy dogłębną ocenę prawną i analizę ryzyk planowanych lub zawartych już umów przedkładanych przez klientów

ZAPOBIEGANIE SPOROM

Naszym klientom proponujemy również rozwiązania prewencyjne dostosowane do danej sytuacji. Wykorzystujemy wszystkie znane nam techniki negocjacyjne i sposoby rozwiązywania sporów. Mogą one znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia konfliktu, co umożliwia zaosczędzenie w przyszłości czasu i pieniędzy. Zajmujemy się istniejącymi, a także planowanymi stosunkami prawnymi.

TRENINGI I SZKOLENIA

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, także w języku angielskim, głównie z dziedziny alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Trenujemy przyszłych mediatorów, a także pełnomocników – ze sposobu reprezentacji klienta w mediacji, odmiennego od występowania przed sądem. Dla podmiotów gospodarczych szkolenia z tego zakresu wpływają na efektywne prowadzenie działalności

START-UPY

Proponujemy pełną opiekę prawną już na etapie pojawienia się idei. Kwestie prawne związane z wdrażaniem i ochroną innowacyjnych pomysłów są często pomijane lub ignorowane, przez co wiele start-upów nie utrzymuje się na rynku. Korzystając z naszych usług, innowatorzy mogą skupić się na istocie przedsięwzięcia, my natomiast uporządkujemy i zajmiemy się wszystkimi kwestiami prawnymi.

Doradztwo biznesowe

Nasze indywidualne podejście wspiera klimat do rozwoju, a udzielane konsultacje pomagają szybko podjąć decyzje i zmniejszyć ryzyko

Tworzenie struktury korporacyjnej

Dostarczamy kompletne propozycje prawne hierarchii i powiązań podmiotów uczestniczących w realizacji innowacyjnych przedsięwzięć

adwokat kraków prawo karne
adwokat kraków rozwód
adwokat kraków narkotyki
adwokat kraków opinie
adwokat kraków cennik
adwokat kraków prawo rodzinne
adwokat kraków rozwody
adwokat kraków prawo pracy
adwokat kraków prawo spadkowe
adwokat kraków angielski
adwokat anna kraków
adwokat alimentacyjny krakow
dobry adwokat krakow alimenty
adwokaci kraków kancelarie adwokackie
adwokat prawo autorskie kraków
adwokat od alimentów kraków
adwokat kraków blog
adwokat krakow bronowice
mediator Kraków
adwokat kraków cena
adwokat krakow czyzyny
adwokaci kraków cennik
adwokat kraków dietla
adwokat krakow dobry
adwokat darmowy krakow
adwokat kraków forum
dobry adwokat kraków forum
adwokat kraków rozwód forum
adwokat gertrudy krakow
adwokat kraków prawo gospodarcze
adwokaci kraków nowa huta
adwokat imigracyjny krakow
adwokat kraków karne
adwokat kraków królewska
adwokat krakow krakowska
adwokat karny kraków

Usługi

Zapobieganie i rozwiązywanie sporów sądowych i pozasądowych

 • Reprezentacja w mediacji oraz przed sądami i organami w postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych
 • Prowadzenie mediacji cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, administracyjnych, karnych i z konsumentami
 • Szkolenia z zakresu pozasądowego rozwiązywania sporów

Obsługa prawna polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych i start-upów

 • Doradztwo biznesowe, tworzenie struktury korporacyjnej, obsługa spółek, tworzenie i negocjowanie umów, e-commerce, IT i nowe technologie ochrona własności intelektualnej, danych osobowych i konsumentów

Klienci indywidualni

 • Porady prawne oraz reprezentacja w sprawach z zakresu: prawa cywilnego (rodzinnego, dóbr osobistych, nieruchomości, sukcesji), karnego i administracyjnego (w tym imigracyjnego)
Mediacje Kraków
adwokat karnista kraków
adwokat kraków limanowskiego
adwokaci kraków lista
adwokat prawo lokalowe kraków
adwokat kraków mogilska
adwokat krakow mistrzejowice
adwokaci kraków mogilska
adwokat medyczny kraków
adwokat kraków nieruchomości
adwokatura kraków
adwokaci kraków odszkodowania
adwokat rozwód kraków opinie
adwokat kraków podział majątku
adwokat rodzinny kraków
adwokat rozwodowy kraków
adwokat rozwód kraków cennik
adwokat kraków sprawy spadkowe
adwokat kraków sprawy komornicze
adwokat kraków spadki
adwokat kraków stalking
adwokaci krakow sprawy karne
adwokat krakow tanio
adwokat tyniec kraków
adwokat topolowa kraków
adwokat krakow ubezwlasnowolnienie
adwokat kraków ul krakowska
adwokaci kraków ul. kielecka
adwokat ubezpieczenia kraków
adwokat z urzędu kraków
adwokat kraków zarobki
adwokat kraków zus
adwokat zasiedzenie kraków
adwokat zatrzymany krakow
adwokat z krakowa
pączki z adwokatem kraków
adwokat kraków 24h
ślubowanie adwokatów kraków 2018
mediatory
mediator sądowy
mediator kraków
mediatorzy
mediator oświęcim
mediator dei
mediatorzy kraków
mediatory zapalenia
mediator gnojnik
mediator alimenty
mediator avast
mediator ad hoc
mediator alimentacyjny
mediator adwokat
mediator a vat
mediator ang
a mediator should enter a negotiation when
a mediator does all of the following except
a mediator’s tool chest
a mediator has no power to actually make a decision in a dispute
a mediator should not enter a negotiation when
a mediator personality
a mediator is a neutral third party who makes a binding decision to resolve a conflict
a mediator variable
a mediator between the natural and spiritual world
mediator biologia
mediator biznesowy
mediator bydgoszcz
mediator bankowy
mediator blog
mediatory bólu
mediator bolesławiec
mediator białystok
mediator bielsko
mediator bytów
mediator bc
mediator c#
mediator cechy
mediator cennik
mediator co robi
mediator cena
mediator chemiczny
mediator czy warto
mediator czym sie zajmuje
mediator chemia
mediator design pattern
mediator design pattern c#
mediator design pattern java
mediator dom
mediator-dom.pl
mediator dzierżoniów
mediator dla par
mediatore d’affari
mediatore d’affari occasionale
mediatore d’affari normativa
tenacious d mediator
3 d mediator
contratto mediatore d’affari
corso mediatore d’affari
mediator expert
mediator enneagram
mediator estate
mediator elbląg
mediator elk
mediator expert opinie
mediator elblag zwiazku jaszczurczego
mediator.exe
emediator
emediator legal
mediatore e procacciatore d’affari
mediatore e moderatore
mediatori e moderatori statistica
mediatore e agente immobiliare
mediatori e moderatori
mediatoret e inflamacionit
mediatore e agente di commercio
mediatore e agente differenze
emediator opinie
emediator gliwice opinie
emediator legal opinie
emediator praca
emediator kontakt
emediator gliwice praca
mediator sklep
emediator legal krs
mediator film
mediator forum
mediator firma
mediator finansowy
mediator for divorce
mediator fft
mediator for family conflict
mediator for child support
mediator font free download
mediator family law
mediator gospodarczy
mediator group
mediator grajewo
mediator gdańsk
mediator gniezno
mediator gdynia
mediator gorzów
mediator hamujacy
mediator hamujący układu siatkowatego
mediator hypothesis
mediator how to become
mediator hong kong salary
mediator hypothesis example
mediator’s handbook
mediator hannover
mediator inaczej
mediator ile zarabia
mediator infp
mediator ile kosztuje
mediator inowrocław
mediator in research
mediator in psychology
i mediatori tombolo
i mediator definition
i mediatori chimici dell’infiammazione
i mediatori chimici
i mediatore creditizio
i mediatori didattici
i mediatori dell’infiammazione
i mediatori di damiano
i mediatori ristorante
mediator java
mediator jak zostać
mediator java example
mediator jakie studia
mediator jelenia góra
mediator jastrzębie zdrój
mediator kurs
mediator krzyżówka
mediator kpa
mediator kancelaria
mediator kraśnik
mediator kursy
mediator lek
mediator legnica
mediator legnica opinie
mediator live data
mediator lublin
mediator leszno
mediator lubin
mediator lek francja
mediator legionowo
mediator łódź
l’affaire mediator
mediacje monolog mediatora
mediacje małżeńskie rzeszów
mediacje nvc
mediacje negocjacje
mediacje nieletnich
mediacje nvc warszawa
mediacje na czym polegają
mediacje notatki
mediacje nra
mediacje negocjacje studia podyplomowe
mediacje nauczyciel rodzic
mediacje o alimenty
mediacje online
mediacje oświatowe
mediacje opole
mediacje o podział majątku
mediacje opieka nad dzieckiem
mediacje olsztyn
mediacje o kontakty z dzieckiem
mediacje obligatoryjne
mediacje okołorozwodowe
wniosek o mediacje w sprawie karnej wzór
wniosek o mediacje w sprawie rozwodowej wzór
umowa o mediacje
wniosek o mediacje w sprawie karnej
umowa o mediacje knf
wniosek o mediacje wzor
umowa o mediacje wzór
mediacje pracownicze
mediacje przykłady
mediacje przedsądowe
mediacje po angielsku
mediacje psychologia
mediacje poznań
mediacje pkd
mediacje praca
mediacje rodzaje
mediacje rówieśnicze szkolenie
mediacje rodzinne szkolenie
mediacje rozwód
mediacje rodzinne pdf
mediacje szkolne
mediacje sądowe i pozasądowe
mediacje szkolenie
mediacje synonim
mediacje studia
mediacje scenariusz zajęć
mediacje świdnica
mediacje środowiskowe
mediacje ściąga
mediacje śląsk
mediacje świebodzin
mediacje uniwersytet śląski
studia podyplomowe mediacje śląsk
mediacje teoria i praktyka
mediacje to
mediacje transgraniczne
mediacje test
mediacje techniki
mediacje toruń
mediacje teoria i praktyka pdf
mediacje transformatywne
mediacje tarnów
mediacje terapeutyczne
mediacje uj
mediacje ustawa
mediacje uj studia podyplomowe
mediacje umowne
mediacje umowa
mediacje uw
mediacje ugoda wzór
mediacje uczniowskie
mediacje uam
mediacje uś
mediacje w biznesie
mediacje w sprawach rodzinnych
mediacje w postępowaniu administracyjnym
mediacje warszawa
mediacje w szkole szkolenie
mediacje w sprawie kontaktów z dzieckiem
mediacje w szkole przykłady
mediacje w sprawie alimentów
mediacje w szkole od konfliktu do porozumienia
mediacje youtube
mediacje yt
mediacja youtube
youtube mediacje w szkole
mediacje rodzinne youtube
mediacje zasady
mediacje zalety
mediacje z bankiem
mediacje z pracodawcą
mediacje z zus
mediacje zalety i wady
mediacje związku jaszczurczego elblag
mediacje zielona góra
mediacje z ubezpieczycielem
mediacje z rodzicami w szkole
mediacje z zakresu prawa pracy
mediacje żyrardów
mediacje żory
mediacja 187
art 183 mediacje
mediacje 2019
mediacje 2017
mediacje 2018
mediacja 2018
mediacja 207 kk
mediacja 2019
mediacje konferencja 2018
konferencja mediacje 2017
szkolenia mediacje 2018
ustawa mediacje 2016
mediacje 500+
mediacje 500 plus

Mediacje online

Oprócz prowadzenia mediacji w formie osobistych spotkań, możliwe są także mediacje online, przy wykorzystaniu bezpiecznych środków komunikowania się na odległość (połączenia wideo, telekonferencje, współredagowanie dokumentów, wirtualne tablice, e-akta w chmurze)

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną